Akcje

Akcje (5)

poniedziałek, 03 październik 2016 11:57

Rynek akcji - przykłady

Napisał

PRZYKŁAD 1

przyklad 1

PRZYKŁAD 2

przyklad 2

PRZYKŁAD 3

przyklad 3

PRZYKŁAD 4

przyklad 4

PRZYKŁAD 5

przyklad 6

PRZYKŁAD 6

przyklad 7

poniedziałek, 03 październik 2016 11:56

Metody wskaźnikowe na rynku akcji

Napisał

Innym sposobem wyceny przedsiębiorstw za pomocą metody dochodowej jest analiza wskaźników rynkowych

Wskaźniki wyceny akcji:

 • Wartość nominalna akcji
 • Wartość rynkowa (kurs) akcji
 • Współczynnik P/E

Wskaźnik P/E

Wskaźnik P/E (cena do zysku) należy do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych wskaźników na giełdzie papierów wartościowych. Jego głównym celem jest przybliżona ocena celowości inwestowania w akcje danej spółki. Wskaźnik obliczamy według wzoru:
P/E = (cena rynkowa akcji)/(zysk netto na jedną akcję)

wzor 4

Ekonomiczna treść tego wskaźnika określa liczbę lat obrachunkowych, w ciągu których zysk przypadający na jedną akcję pokryje cenę jej zakupu, przy założeniu, że spółka będzie w przyszłości przynosić zyski. Posiadacz akcji część zysku netto będzie otrzymywał w postaci dywidendy, natomiast pozostałą część zostanie wykorzystana na rozwój spółki, co przyczyni się do wzrostu ceny giełdowej akcji spółki. Wskaźnik P/E powinien być porównywany ze wskaźnikiem branżowym i wskaźnikiem wyznaczonym dla innych spółek. W teorii mówi się, że wielkość tego wskaźnika kształtują dwa zasadnicze czynniki tj. wielkość ryzyka spółki oraz perspektywy wzrostu dochodów spółki.

Im wyższy poziom ryzyka związanego z daną spółką, tym niższy poziom cen akcji oraz mniejsza wartość C/Z. W praktyce zbyt duża wartość P/E może świadczyć o dużym entuzjazmie inwestorów lub o spekulacji dużych inwestorów. Ten fakt powinien stanowić przestrogę w zbyt jednoznacznej interpretacji wskaźnika P/E. Obniżanie się w czasie wskaźnika P/E może być efektem zarówno obniżki cen akcji na rynku, jak i wzrostu zysku netto. Ogólnie wzrost dochodowości akcji powinien powodować wzrost cen akcji. Niestety reguła ta nie zawsze sprawdza się w praktyce, co sprawia, że pomimo uznawania P/E za jedną z najważniejszych miar na giełdzie, nie jest ona jednoznaczna w interpretacji.

Wskaźnik EPS - Zysk na 1 akcję

wzor 5

Wskaźnik zysku na jedną akcję (EPS - ang. earning per share) jest wskaźnikiem rynkowym (sytuacyjnym) określającym sytuację spółki na rynku. Określa on wielkość zysku przypadającą na jedną akcję niezależnie od sposobu podziału zysku.

Znaczenie EPS jest marginalizowane przez część uczestników rynku ze względu na konieczność bazowania na wynikach z przeszłości i braku realnej możliwości prognozowania na ich podstawie, co do wyników w przyszłości (każdy następny okres może być gorszy od poprzedniego) oraz ze względu na brak informacji dotyczącej sytuacji finansowej i przepływów finansowych spółki. EPS nie może samodzielnie być podstawą prognozowania zachowania się akcji i stanowi pomocniczy element w analizie wskaźnikowej fundamentalnej.

Zysk z portfela skonstruowanego na bazie spółek charakteryzujących się największą dynamiką EPS jest z reguły większy od przeciętnego, dlatego należy ze szczególną uwagą obserwować spółki, które generują coraz większe zyski netto.

Wskaźnik DPS - Dywidenda na 1 akcję (stopa dywidendy)

wzor 6

Wartość księgowa na akcję (Book value per share – BVPS)

wzor 7

Korzystne zjawisko w przypadku tego wskaźnika występuje wtedy, gdy jest on niższy od ceny rynkowej akcji. Oznacza to, że inwestorzy oceniają wartość przedsiębiorstwa wyżej niż wynika to z ilości kapitału przez niego posiadanego, a więc oczekują jego rozwoju i tego, iż będzie generować zyski. Przy skrajnie niskich wartościach można przypuszczać, że inwestorzy oczekują raczej upadłości niż rozwoju.
P/BV

Wskaźnik P/BV (cena do wartości księgowej) określa rynkowe oszacowanie majątku spółki i jest obliczany wg wzoru:
wzor 8
Gdy majątek spółki jest tak wykorzystywany, że w efekcie końcowym spółka przynosi zyski, wówczas inwestorzy są skłonni zapłacić więcej za akcje. Ponieważ wartość księgowa spółki jest to jej majątek pomniejszony o zobowiązania, to im bardziej spółka korzysta z kapitału obcego, tym wskaźnik P/BV będzie niższy. Jeżeli natomiast wartość księgowa niewiele różni się od wartości majątku spółki, oznacza to, że spółka angażuje przede wszystkim kapitał własny i nie korzysta z dźwigni finansowej.

W praktyce niska wartość P/BV oznacza z reguły, że spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany. Gdy majątek takiej spółki jest znaczny, branża zaś stwarza nadzieję na dobre wyniki, poziom wskaźnika P/BV jest ważną informacją dla inwestorów chcących kupić akcje na dłuższy okres. Oczywiście niski poziom wskaźnika P/BV może świadczyć o kłopotach spółki, które mogą być spowodowane złą strukturą majątku. Z kolei wysoka wartość P/BV może świadczyć o przewartościowaniu akcji spółki. Najczęściej prowadzi to do korekty rynkowej i spadku wartości wskaźnika P/BV poprzez spadek cen akcji.

Na rynkach światowych nie ma jednoznacznych norm dla wskaźnika P/BV. Na rynku USA waha się w przedziale 1,3 - 2,0, a na rynku japońskim w granicach 2,0. Na giełdzie polskiej rozpiętość wartości P/BV jest znaczna i oscyluje od 0,5 do 3,5, jednak obserwacja jego zmian w czasie i porównywanie z innymi spółkami danej branży może być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

poniedziałek, 03 październik 2016 11:55

Wycena akcji

Napisał

Wycena akcji, podobnie jak wycena innych instrumentów finansowych, polega na ustaleniu jej wartości w celu zidentyfikowania akcji niedowartościowanych (które można kupić) lub akcji przewartościowanych (które można sprzedać). W przypadku pozytywnych wniosków płynących z poprzednich etapów analizy fundamentalnej i decyzji kupna akcji spółki, pojawia się naturalne pytanie o sprawiedliwą cenę akcji, tzn. cenę, która odpowiadałaby wartości. To zagadnienie rozwiązuje się na etapie wyceny.

Uważa się, że istnieje wartość wewnętrzna akcji. Przyjmuje się też, że rynek nie jest doskonały, stąd też różnica ceny akcji od "prawdziwej" wartości (fair value), którą jest wartość wewnętrzna. Jeżeli wartość wewnętrzna akcji jest wyższa niż jej cena, to akcja jest niedowartościowana i należy rozważyć jej kupno, a gdy wartość wewnętrzna akcji jest niższa niż jej cena, akcja jest przewartościowana i należy zastanowić się nad jej sprzedażą.

Istnieje wiele sposobów wyceny akcji. Wartość pojedynczej akcji otrzymujemy poprzez podzielenie wartości firmy przez liczbę wyemitowanych przez spółkę akcji. W przypadku kolejnych emisji jako liczbę akcji spółki w danym okresie przyjmuje się średnią arytmetyczną lub średnią ważoną (okresem do emisji i po emisji) z liczby akcji na początku okresu sprawozdawczego i na koniec.

W celu dokonania prawidłowej wyceny przedsiębiorstwa należy uwzględnić szacunki dwóch wartości: majątku przedsiębiorstwa oraz stopnia zorganizowania środków i czynników produkcji z punktu widzenia zdolności do przynoszenia zysków. Ta druga wartość nazywana jest w literaturze wartością firmy (wartością reputacji - goodwill).

Metody wyceny przedsiębiorstwa można podzielić na cztery grupy:

 • Metody dochodowe - opierają się na prognozowaniu i aktualizowaniu możliwych do wygenerowania przez dane przedsiębiorstwo szeroko rozumianych dochodów.
 • Metody bazujące na kosztach i majątku przedsiębiorstwa - koncentrują się na oszacowaniu wartości poszczególnych składników majątku firmy.
 • Metody porównań rynkowych - dokonywane są przez inwestorów na rynku kapitałowym i opierają się na rynkowej (najczęściej giełdowej) wartości kapitałów własnych i długu.
 • Metody mieszane - uwzględniające cechy i elementy podejścia dochodowego i majątkowego.

MODEL DYSKONTOWANIA DYWIDEND

Najczystszą i najbardziej bezpośrednią miarą przepływów pieniężnych są dywidendy. Dywidendy są przepływami bezpośrednio docierającymi do inwestorów akcji. Stosując model dyskontowania dywidend, stopą dyskontową będzie koszt kapitału akcyjnego. Model dyskontowania dywidend nadaje się do wyceniania akcji spółek stabilnych, o długoletniej historii, w przypadku których wysokość dywidend odzwierciedla długoterminową rentowność.

Modele kształtowania się dywidend w przyszłości:

Model stałej wartości dywidendy - spółka wypłaca stałą dywidendę D. Wzór na wycenę akcji uzyskuje wtedy postać:

wzor 1

gdzie:

 • D - wielkość dywidendy (stała w kolejnych okresach)
 • r - koszt kapitały własnego=oczekiwana stopa zwrotu dla kupującego

Model stałego wzrostu dywidendy (tzw. model Gordona - Shapiro) - występuje stałe tempo wzrostu dywidendy, równe g, przy czym r>g.

wzor 2

gdzie:

 • D - wielkość dywidendy (0 – aktualnie wypłacona, 1 – dywidenda za przyszły okres)
 • r - koszt kapitały własnego=oczekiwana stopa zwrotu dla kupującego
 • g - stopa wzrostu dywidendy.

G-stopa wzrostu przyszłej dywidendy zależy od tego, ile obecnie spółka decyduje się przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy, a ile z tych środków z zysku reinwestuje (i jaka będzie stopa zwrotu z tej inwestycji)

wzor 3

gdzie:

 • WI  - wskaźnik wypłaty dywidendy
 • ROE – rentowność kapitałów własnych (ROE=Zysk netto/Kapitał własny)

Jeśli spółka zdecyduje się obecnie wypłacić więcej zysku w formie dywidend, potencjalnie pozbawia się możliwości zwiększenia przyszłej stopy wzrostu g
Obecne zmniejszenie stopy wypłat dywidendy spowoduje zwiększenie ilości kapitału własnego pracującego po stopie ROE i zrekompensuje inwestorom obecne oszczędności w postaci większego wzrostu dywidendy w przyszłości.

poniedziałek, 03 październik 2016 11:55

Akcje i związane z nimi prawa

Napisał

Rodzaje akcji:

Biorąc pod uwagę sposób wskazywania właściciela akcji możemy wyróżnić:

 • akcje imienne
 • akcje na okaziciela.

Biorąc pod uwagę uprawnienia, które mogą wynikać z posiadania akcji, wyróżniamy:

 • akcje zwykłe
 • akcje uprzywilejowane.

W przypadku pierwszego podziału należy zwrócić uwagę na fakt, że dla przeniesienia własności (np. kupna-sprzedaży) akcji imiennej nie wystarczy wręczenie akcji. Dla skuteczności przeniesienia akcji imiennej konieczne jest pisemne oświadczenie. W przypadku akcje notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z uwagi na zdematerializowany system obrotu zamiast "wręczenia" stosuje się odpowiednie zapisy księgowe. W obrocie giełdowym akcja nie ma postaci materialnego dokumentu, a prawo dysponowania akcją zapisane jest na rachunku inwestora w biurze maklerskim. W trakcie sesji giełdowych kupujący, ani sprzedający nie wie, komu sprzedał lub od kogo kupił akcje.

Statut spółki może przewidywać, że wszystkie lub część akcji są uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane w Polsce nie są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i mają charakter imienny. Akcje mogą być uprzywilejowane na trzy sposoby.

 1. Akcje uprzywilejowane co do głosu - pierwszy (najbardziej popularny) rodzaj akcji uprzywilejowanych. Statut spółki nie może jednak przyznać większego uprzywilejowania niż 2 głosy na jedną akcję.
 2. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy przewidują między innymi możliwość wypłaty dywidendy za ubiegłe lata. Dywidenda uprzywilejowana nie może być dowolnie duża. Kodeks handlowy przewiduje pewne ograniczenia.
 3. Akcje uprzywilejowane co do podziału majątku. Akcje takie korzystają z pierwszeństwa spłaty kapitału, np. w przypadku likwidacji spółki. Spłata takich akcjonariuszy nie może nastąpić przed spłatą innych wierzycieli, ale może nastąpić przed spłatą innych akcjonariuszy.

RYZYKO ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI

Bycie akcjonariuszem to nie tylko prawa i korzyści finansowe, to także ryzyko związane z posiadaniem akcji. Jeśli spółka dobrze prosperuje, korzyści dla jej akcjonariuszy są oczywiste: wzrost wartości posiadanych akcji oraz bezpośredni udział w zysku, czyli otrzymanie dywidendy. Jednak w wolnorynkowej gospodarce, opartej na działaniu w warunkach konkurencji, możliwe są także zupełnie inne scenariusze - trudności ze sprzedażą produktów, brak zysków, a nawet upadłość spółki. Mając świadomość szans nieograniczonego wzrostu akcji dobrze prosperującej spółki, nie można zapominać o możliwości spadku ich wartości rynkowej, a w skrajnych przypadkach całkowitej utraty wartości. Akcjonariusze mogą stracić jedynie to co zainwestowali, gdyż odpowiedzialność za zobowiązania jest w spółce akcyjnej ograniczona tylko do wysokości wpłaconego kapitału.

PRAWA AKCJONARIUSZY

1. Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w spółce akcyjnej. Prawo głosu, daje możliwość wpływania na najważniejsze decyzje spółki dotyczące kierunków jej rozwoju, wyboru władz, sposobu zagospodarowania wypracowanego zysku itp. Waga tego głosu zależy od ilości posiadanych akcji - są inwestorzy, zwłaszcza instytucjonalni, którzy mając kilkadziesiąt procent akcji mają głos decydujący w rozstrzyganiu losów spółki, są też drobni inwestorzy indywidualni, których wpływ na decyzje walnego zgromadzenia jest raczej symboliczny. Może się jednak zdarzyć, że duża liczba drobnych akcjonariuszy może przesądzić o podjęciu określonych decyzji na walnym zgromadzeniu.

2. Prawo do udziału w zyskach (dywidendy)

Jest to najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza, wynikające z naturalnej potrzeby osiągnięcia korzyści z zainwestowania pieniędzy w akcje przedsiębiorstwa. Wysokość dywidendy przypadającej na każdą akcją zależy od wielkości wypracowanego zysku i od tego, jaką jego część walne zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczy na dywidendę. Wypłata dywidendy nie jest wcale czymś oczywistym i powszechnie stosowanym. Zysk wypracowany przez spółkę, będąc najtańszym źródłem kapitału, pozostawiony w spółce może się przyczyniać do jej dynamicznego rozwoju w przyszłości. Ponieważ jednak dywidenda może być istotną zachętą do nabywania akcji, wiele spółek decyduje się ją wypłacać.

3. Prawo poboru nowych akcji

Prawo to ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo to jest o tyle istotne, że w przypadku objęcia takiej emisji przez nowy krąg akcjonariuszy nastąpiłoby tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru mają oni możliwość zachowania dotychczasowego stanu posiadania w spółce akcyjnej. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartościowy. Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze starych akcji mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji sprzedając to prawo na giełdzie. Jednocześnie ci, którzy chcieliby nabyć akcje nowej emisji spółki, a przedtem nie byli jej akcjonariuszami, kupując prawa poboru mają taką możliwość. Wartość tego prawa można dość precyzyjnie oszacować korzystając z odpowiedniego wzoru.

poniedziałek, 03 październik 2016 11:54

Wstęp do rynku akcji

Napisał

Akcje są jednym z podstawowych instrumentów finansowych, którymi obraca się na rynku kapitałowym. Rynek kapitałowy można zdefiniować, jako część systemu dającego możliwości lokowania środków w wybrane instrumenty finansowe. Podsystem ten jest szczególnie powiązany z rynkiem walutowym, rynkiem pieniężnym oraz najmłodszym w całym systemie – rynkiem instrumentów pochodnych. Wszystkie cztery elementy składają się na rynek finansowy.

Ze względu na kryterium rozwoju, można podzielić rynki kapitałowe w następujący sposób:

 1. Rynki krajowe
  1. Rynki będące we wstępnej fazie rozwoju
  2. Rynki wschodzące (emerging markets)
  3. Rynki rozwinięte.
 2. Rynki międzynarodowe – na których notowane są także spółki zagraniczne i transnarodowe (New Yourk Stock Exchange, London Stock Exchange)
 3. Rynki ponadnarodowe – mające często charakter globalny (np. Eurobone market, Dragon Market, Yankee market)

Początku polskiego rynku kapitałowego datuje się na przełom XVIII I XIX wieku. Z powodu wybuchu II Wojny Światowej przestał on funkcjonować w 1939 roku. Od roku 1945, mimo zakończenia wojny, nie było możliwości wznowienia działalności polskiego rynku kapitałowego. Sytuacja ta była spowodowana zmianami w polskim systemie politycznym. Dopiero po wyborach do parlamentu w roku 1989 zaistniały warunki sprzyjające reaktywacji polskiego rynku finansowego. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku kapitałowego była potrzeba prywatyzacji W kwietniu 1991 roku podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki czemu rozpoczęły się notowania 5 pierwszych spółek. W tym samym roku powołano również do życia Komisje Papierów Wartościowych.

rys 1

RYSUNEK 1 ILOŚĆ SPÓŁEK NA GPW


Jak widać na rysunku 1 polski rynek kapitałowy na przestrzeni pierwszych dziewiętnastu lat przeżył dynamiczny rozwój. W 17 przypadkach na 19 liczba debiutów giełdowych przeważyła na ilością spółek wycofanych. Od roku 2003 pojawiły się pierwsze spółki zagraniczne, dzięki czemu polski rynek kapitałowy powoli przestaje być jedynie rynkiem krajowym. Na rysunku 2 widać, że w roku 2007 kapitalizacja spółek zagranicznych stanowiła większą część całkowitej kapitalizacji.

Po fazie rozwoju w latach dziewięćdziesiątych, w trakcie którego Giełda Papierów Wartościowych należała do grona rynków wstępnie rozwijających się, polski rynek kapitałowy zaczął być uznawany za rynek wschodzący (emergin market). W roku 2008 FTSE (instytucja publikująca dane na temat rynków finansowych) zakwalifikowało GPW do grupy „Advanced Emergining".

rys 2

RYSUNEK 2 KAPITALIZACJA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA GPW