Po co nam instrumenty pochodne?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1.1. Po co nam instrumenty pochodne?


Instrumenty pochodne są jedną z najbardziej medialnych części rynku finansowego. Mimo, że pierwotnie derywaty zostały stworzone do ograniczania ryzyka prowadzonej działalności, to fakt istnienia dźwigni finansowej czyni z kontraktów terminowych lub opcji narzędzia wymarzone do spekulacji. Za ich pomocą wielu inwestorów zaczynających często od niewielkich kwot stworzyło fortuny warte setki milionów dolarów. Nie brakuje jednak przykładów na to, że korzystając z nich można stracić wszystko, a nawet wygenerować ogromne długi. Istnieje wiele mitów związanych z derywatami. Niektórzy uczestnicy rynków finansowych uważają je za instrumenty najbardziej ryzykowne ze wszystkich. Prowadzono wiele badań mających na celu oszacowanie ile procent inwestorów faktycznie jest w stanie zarobić korzystając z kontraktów terminowych lub opcji w długim terminie. Większość z nich jasno pokazuje, że tylko niewielka grupa „traderów" jest w stanie przysłowiowo „wygrać z rynkiem", natomiast przytłaczająca większość nie potrafi utrzymać się na tym trudnym segmencie rynków finansowych dłużej niż pół roku.

1.2. Wstępna klasyfikacja instrumentów pochodnych


Instrumenty pochodne, (ang. derivatives) - rodzaj papierów wartościowych, instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów finansowych (tzw. instrument bazowy). Instrumentem bazowym mogą być:

 • Akcje,
 • obligacje,
 • wysokość stopy procentowej,
 • wartość indeksu giełdowego
 • nietypowe wskaźniki (liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu czy deszczu - derywaty pogodowe).

Instrumenty pochodne najczęściej są wykorzystywane w celu minimalizacji ryzyka. Ze względu na zjawisko dźwigni finansowej (lewar) pozwalają osiągnąć duży zysk przy znacznie mniejszym zaangażowaniu środków własnych niż przy wykorzystaniu klasycznych instrumentów finansowych. Rynek instrumentów pochodnych powstał w wyniku konieczności zabezpieczenia się uczestników transakcji finansowych przed ryzykiem. Obok transakcji zabezpieczających (ang. hedging) zawierane są również transakcje o charakterze spekulacyjnym, związane z przejmowaniem ryzyka. Tworzeniem nowych instrumentów finansowych i strategii zawierania transakcji z ich zastosowaniem zajmuje się dziedzina finansów nazywana inżynierią finansową. Część instrumentów pochodnych to umowy zawierane bezpośrednio między dwoma podmiotami, z pominięciem jakichkolwiek rynków urzędowych, zwane instrumentami pochodnymi pozagiełdowymi (ang. over-the-counter) - np. swapy, forwardy (FRA) czy opcje egzotyczne.


Rodzaje instrumentów pochodnych:

 • kontrakty terminowe – umowa między dwiema stronami - kupującym i sprzedającym, dotycząca kupna lub sprzedaży określonych aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Przez otwarcie pozycji rozumie się kupno lub sprzedaż kontraktu. Pozycja długa oznacza kupno kontraktu, pozycja krótka - sprzedaż kontraktu.
 • Opcje – Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji:
  • opcje kupna (ang. call options),
  • opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje kupna stanowią dla nabywcy prawo do kupna instrumentu bazowego po z góry określonej cenie oraz na warunkach z góry określonych w określonym momencie w przyszłości.
Opcjami sprzedaży - kupując ten typ opcji, otrzymujemy prawo do sprzedaży instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości.

 • Swapy – to umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. Umowa ta określa jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają nastąpić. W szczególności może polegać na umowie między dwoma podmiotami, w której płatność o oprocentowaniu zmiennym zamieniana jest na płatność o oprocentowaniu stałym.
Czytany 47431 razy
Więcej w tej kategorii: Kontrakty terminowe »

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.