Metody wskaźnikowe na rynku akcji

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Innym sposobem wyceny przedsiębiorstw za pomocą metody dochodowej jest analiza wskaźników rynkowych

Wskaźniki wyceny akcji:

  • Wartość nominalna akcji
  • Wartość rynkowa (kurs) akcji
  • Współczynnik P/E

Wskaźnik P/E

Wskaźnik P/E (cena do zysku) należy do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych wskaźników na giełdzie papierów wartościowych. Jego głównym celem jest przybliżona ocena celowości inwestowania w akcje danej spółki. Wskaźnik obliczamy według wzoru:
P/E = (cena rynkowa akcji)/(zysk netto na jedną akcję)

wzor 4

Ekonomiczna treść tego wskaźnika określa liczbę lat obrachunkowych, w ciągu których zysk przypadający na jedną akcję pokryje cenę jej zakupu, przy założeniu, że spółka będzie w przyszłości przynosić zyski. Posiadacz akcji część zysku netto będzie otrzymywał w postaci dywidendy, natomiast pozostałą część zostanie wykorzystana na rozwój spółki, co przyczyni się do wzrostu ceny giełdowej akcji spółki. Wskaźnik P/E powinien być porównywany ze wskaźnikiem branżowym i wskaźnikiem wyznaczonym dla innych spółek. W teorii mówi się, że wielkość tego wskaźnika kształtują dwa zasadnicze czynniki tj. wielkość ryzyka spółki oraz perspektywy wzrostu dochodów spółki.

Im wyższy poziom ryzyka związanego z daną spółką, tym niższy poziom cen akcji oraz mniejsza wartość C/Z. W praktyce zbyt duża wartość P/E może świadczyć o dużym entuzjazmie inwestorów lub o spekulacji dużych inwestorów. Ten fakt powinien stanowić przestrogę w zbyt jednoznacznej interpretacji wskaźnika P/E. Obniżanie się w czasie wskaźnika P/E może być efektem zarówno obniżki cen akcji na rynku, jak i wzrostu zysku netto. Ogólnie wzrost dochodowości akcji powinien powodować wzrost cen akcji. Niestety reguła ta nie zawsze sprawdza się w praktyce, co sprawia, że pomimo uznawania P/E za jedną z najważniejszych miar na giełdzie, nie jest ona jednoznaczna w interpretacji.

Wskaźnik EPS - Zysk na 1 akcję

wzor 5

Wskaźnik zysku na jedną akcję (EPS - ang. earning per share) jest wskaźnikiem rynkowym (sytuacyjnym) określającym sytuację spółki na rynku. Określa on wielkość zysku przypadającą na jedną akcję niezależnie od sposobu podziału zysku.

Znaczenie EPS jest marginalizowane przez część uczestników rynku ze względu na konieczność bazowania na wynikach z przeszłości i braku realnej możliwości prognozowania na ich podstawie, co do wyników w przyszłości (każdy następny okres może być gorszy od poprzedniego) oraz ze względu na brak informacji dotyczącej sytuacji finansowej i przepływów finansowych spółki. EPS nie może samodzielnie być podstawą prognozowania zachowania się akcji i stanowi pomocniczy element w analizie wskaźnikowej fundamentalnej.

Zysk z portfela skonstruowanego na bazie spółek charakteryzujących się największą dynamiką EPS jest z reguły większy od przeciętnego, dlatego należy ze szczególną uwagą obserwować spółki, które generują coraz większe zyski netto.

Wskaźnik DPS - Dywidenda na 1 akcję (stopa dywidendy)

wzor 6

Wartość księgowa na akcję (Book value per share – BVPS)

wzor 7

Korzystne zjawisko w przypadku tego wskaźnika występuje wtedy, gdy jest on niższy od ceny rynkowej akcji. Oznacza to, że inwestorzy oceniają wartość przedsiębiorstwa wyżej niż wynika to z ilości kapitału przez niego posiadanego, a więc oczekują jego rozwoju i tego, iż będzie generować zyski. Przy skrajnie niskich wartościach można przypuszczać, że inwestorzy oczekują raczej upadłości niż rozwoju.
P/BV

Wskaźnik P/BV (cena do wartości księgowej) określa rynkowe oszacowanie majątku spółki i jest obliczany wg wzoru:
wzor 8
Gdy majątek spółki jest tak wykorzystywany, że w efekcie końcowym spółka przynosi zyski, wówczas inwestorzy są skłonni zapłacić więcej za akcje. Ponieważ wartość księgowa spółki jest to jej majątek pomniejszony o zobowiązania, to im bardziej spółka korzysta z kapitału obcego, tym wskaźnik P/BV będzie niższy. Jeżeli natomiast wartość księgowa niewiele różni się od wartości majątku spółki, oznacza to, że spółka angażuje przede wszystkim kapitał własny i nie korzysta z dźwigni finansowej.

W praktyce niska wartość P/BV oznacza z reguły, że spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany. Gdy majątek takiej spółki jest znaczny, branża zaś stwarza nadzieję na dobre wyniki, poziom wskaźnika P/BV jest ważną informacją dla inwestorów chcących kupić akcje na dłuższy okres. Oczywiście niski poziom wskaźnika P/BV może świadczyć o kłopotach spółki, które mogą być spowodowane złą strukturą majątku. Z kolei wysoka wartość P/BV może świadczyć o przewartościowaniu akcji spółki. Najczęściej prowadzi to do korekty rynkowej i spadku wartości wskaźnika P/BV poprzez spadek cen akcji.

Na rynkach światowych nie ma jednoznacznych norm dla wskaźnika P/BV. Na rynku USA waha się w przedziale 1,3 - 2,0, a na rynku japońskim w granicach 2,0. Na giełdzie polskiej rozpiętość wartości P/BV jest znaczna i oscyluje od 0,5 do 3,5, jednak obserwacja jego zmian w czasie i porównywanie z innymi spółkami danej branży może być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Czytany 13461 razy
Więcej w tej kategorii: « Wycena akcji Rynek akcji - przykłady »

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.